STCV. Bibliography of the Hand Press Book

Jump to: navigation, search

List of Popular Anonymous Works


This list is based on Anonymous classics, ed. by Rosemary C. Hewitt, London, IFLA, 1978.

Popular Anonymous Works
Main Form Database Identifier
Antwerps liedboek a::8.839.3.1
Baghijnken van Parijs a::8.839.3.2
Beatrijs a::8.839.3.3
Eerste bliscap van Maria a::8.839.3.4
Sevenste bliscap van Maria a::8.839.3.5
Boec van den houte a::8.839.3.6
Borchgrave van Couchi a::8.839.3.7
Borchgravinne van Vergi a::8.839.3.8
Brandaen a::8.839.3.9
Cassamus a::8.839.3.10
Des coninx summe a::8.839.3.11
Dietsche Catoen a::8.839.3.12
Dietsche doctrinale a::8.839.3.13
Drie Koningen a::8.839.3.14
Elckerlijc a::8.839.3.15
Esmoreit a::8.839.3.16
Esopet a::8.839.3.17
Ferguut a::8.839.3.18
Floris ende Blancefloer a::8.839.3.19
Gloriant a::8.839.3.20
Huge van Bordeeus a::8.839.3.21
Karel ende Elegast a::8.839.3.22
Lanseloet van Denemarken a::8.839.3.23
Leven ons Heren a::8.839.3.24
Limborch a::8.839.3.25
Limburgse sermoenen a::8.839.3.26
Lorreinen a::8.839.3.27
Lucidarius a::8.839.3.28
Madelghijs’ kintsheit a::8.839.3.29
Mariken van Nieumeghen a::8.839.3.30
Moriaen a::8.839.3.31
Navolging van Christus a::8.839.3.32
Parabelen van Cyrillus a::8.839.3.33
Parthonopeus van Bloys a::8.839.3.49
Perceval a::8.839.3.34
Reinaert a::8.839.3.35
Ridder metter mouwen a::8.839.3.36
Roelantslied a::8.839.3.37
Sacrament van der Nyeuwervaert a::8.839.3.38
Seghelijn van Jherusalem a::8.839.3.39
Sidrac a::8.839.3.40
Spiegel der menscheliker behoudenisse a::8.839.3.41
Theophilus a::8.839.3.42
Valentijn ende Nameloes a::8.839.3.43
Vier Heemskinderen a::8.839.3.44
Vijf vroede en vijf dwaze maagden a::8.839.3.45
Walewein a::8.839.3.46
Wrake van Ragisel a::8.839.3.47
Zeven vroeden van binnen Rome a::8.839.3.48References